Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değişti!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değişti!

12 Ocak 2019 tarih ve 30653 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2010/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a. Çek bedeli 2.030(iki bin otuz) Türk Lirası veya üzerinde ise 2.030(iki bin otuz) Türk Lirası,

b. Çek bedeli 2.030(iki bin otuz) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a. Çek bedeli 2.030(iki bin otuz) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.030(iki bin otuz) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b. Çek bedeli 2.030(iki bin otuz) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.030(iki bin otuz) Türk Lirasını, ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

Değişikliğe ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.