AYM Yapılan Naklen Atama İşlemiyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

AYM Yapılan Naklen Atama İşlemiyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 09 Ekim 2019 tarih ve 2015/11941 başvuru numaralı kararı ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin önemli bir karar verilmiştir.

Karara konu olayda, başvurucu, özel hayat kapsamında kalan bazı eylemler gerekçe gösterilerek naklen atanmasına ilişkin karar verildiğini, bu kararın özel hayata saygı hakkının ihlali niteliğinde olduğunu, ayrıca naklen atama işleminin iptali için açtığı davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının da ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Yüksek Mahkeme, meslek hayatıyla ilgili atama işleminde kişinin özel yaşamına ilişkin eylemleri sorgulanarak bu eylemlerin dayanak alınması suretiyle özel hayata saygı hakkına müdahalede bulunulduğuna kanaat getirmiştir. Söz konusu müdahalenin ihlal teşkil edip etmediği konusunda ise Mahkeme, özel hayat kapsamında kaldığı açık olan birtakım eylemlerin, başvurucunun mesleki hayatı ile kamu hizmetinin işleyişi üzerindeki etkisine ve risklerine dair ilgili ve yeterli gerekçelerin gösterilemediği, tesis edilen işlemin başvurucunun sicili gözetilerek ölçülülük yönünden değerlendirilmediği, bu suretle yapılan müdahalenin gerekçelerinin ortaya konulamadığı şeklinde tespitlerde bulunmuştur. Ayrıca, kararda, somut olayın özelliklerine göre, naklen atama işleminin, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla alınması zorunlu bir tedbir olarak görülmediği ifadelerine yer verilmiştir.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak ise, Mahkemece, 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanuna eklenen geçici maddeye değinilmiştir. Buna göre, bu hakkın ihlal edildiği iddiası üzerine Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığına başvuru yolu tüketilmeden Yüksek Mahkemeye yapılan başvurunun incelenmesinin, bireysel başvurunun ikincil niteliği ile bağdaşmayacağı ifade edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden Mahkeme, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasının ise -başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle- kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.