AYM Soruşturmanın Etkin Şekilde Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

AYM Soruşturmanın Etkin Şekilde Yürütülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 10 Ekim 2019 tarih ve 2015/17914 başvuru numaralı S.K. başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, başvurucu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin itiraz dilekçesinde belirttiği hususları tekrarlayarak cinsel istismar suçundan yürütülen soruşturmanın eksik ve hatalı yapıldığını, verilen karara itirazının hukuka aykırı ve yetersiz gerekçeyle reddedildiğini iddia etmiştir. Başvurucu belirttiği bu hususlar nedeniyle Anayasanın 10, 17, 20, 36, 40 ve 41. maddelerinde güvence altına alınan hakların ve ilkelerin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Yüksek Mahkeme, kararında, Savcılık tarafından tanık beyanlarına başvurulmadan ve arama kayıtları konusunda bir araştırma yapılmadan sonuca gidildiğini belirtmiş; başka bir mahkemede yürütülmekte olan bir dosyada delil olarak sunulduğu bildirilen ses kaydının getirilip hukuka uygun bir delil olup olmadığı, hukuka uygun olduğu takdirde suçun sübutuna ne şekilde etkide bulunacağının tartışma konusu yapılmadığını vurgulamıştır.

Sonuç olarak Savcılığın iddiaları aydınlatarak gerçeği ciddiyetle öğrenme çabası içinde olmadığına ve belirtilenler ışığında başvurucunun cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle ilgili olarak ileri sürdüğü iddialar kapsamında delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapılmadığına kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin kötü muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere ilgili başsavcılığa gönderilmesine karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.