AYM İnfaz Hâkimliğine Yapılan Başvurunun İncelenmeksizin Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verdi!

AYM İnfaz Hâkimliğine Yapılan Başvurunun İncelenmeksizin Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verdi!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 19 Kasım 2019 tarih ve 2016/67737 başvuru numaralı Ziya Özden başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, başvurucu, tutuklanarak konulduğu ceza infaz kurumunda çoklu odada bulunduğunu, ardından Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun herhangi bir gerekçe göstermeksizin verdiği kararla kendisinin tek kişilik odaya alındığını, bu karara karşı İnfaz Hâkimliğine başvuru yaptığını, Hâkimliğin başvurusunu incelemeden reddettiğini, ret kararının gerekçesinde söz konusu işlemin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden yapıldığı, bu konuda infaz hâkimliğinin inceleme yapma görev ve yetkisinin bulunmadığı, başvurucunun idari işleme karşı iptal davası açabileceği şeklindeki hususlara yer verildiğini iddia ederek adil yargılanma ile etkili başvuru haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Yüksek Mahkeme, kararında, İnfaz Hâkimliğinin kararında belirtilenlerin aksine başvurucunun Bakanlığın bir düzenleyici işlemine karşı değil, İdare ve Gözlem Kurulu kararına karşı bir başvuruda bulunduğunu, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunundaki açık düzenlemeler karşısında İnfaz Hâkimliğinin konuya ilişkin yorumunun öngörülebilir olmadığını ve Kanun gereği kendi görev alanına giren bir konuyu neden görev alanından çıkardığının anlaşılamadığını, ayrıca somut olayda infaz hâkimliklerinin görev alanına giren hususlara da yeterince dikkat edilmediğini belirtmiştir.

Sonuç olarak İdare ve Gözlem Kurulu kararına karşı yapılan şikâyetin açık Kanun hükmünün öngörülemez bir biçimde yorumlanmak suretiyle incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin kanunilik unsuru taşımadığına kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin bilgilendirilmesi için Kocaeli İnfaz Hâkimliğine gönderilmesine ve başvurucuya 9.150 TL manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.