AYM, Danıştay Kararının Dikkate Alınmamasının Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verdi!

AYM, Danıştay Kararının Dikkate Alınmamasının Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verdi!

09 Ocak 2020 tarih ve 31003 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 28 Kasım 2019 tarih ve 2016/14254 başvuru numaralı Petrol Ofisi A.Ş. başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, petrol ticaretiyle uğraşan başvurucu şirket, gümrük idaresi tarafından ek tahakkuk kararının usulüne uygun şekilde tebliğ edilmemesine rağmen Mahkemece ek tahakkuktan haberdar olunduğu ve itiraz süresinin geçirildiği gerekçeleriyle açtığı ek tahakkukun iptali davasının reddedildiğini ifade etmiştir. Başvurucu, aynı olay sebebiyle şirket hakkında verilen para cezasının iptali için de dava açtıklarını, bu davada ise itiraz süresinin geçirildiği gerekçesiyle verilen davanın reddi kararının ilgili Danıştay Dairesince bozulduğunu belirtmiştir. Başvurucu, söz konusu bozma kararını ek tahakkukun iptali davasının karar düzeltme aşamasında dosyaya sunmuş olmalarına rağmen kararın Bölge İdare Mahkemesi tarafından dikkate alınmadığını ve Danıştay kararından farklı bir karar verilmesinin gerekçesinin açıklanmadığını ileri sürerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun iddialarını adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı yönünden incelemiştir. Yüksek Mahkeme, kararında, aynı gümrük işlemiyle ilgili başvurucu hakkında hem idari para cezası uygulandığını hem ek tahakkuk kararı verildiğini ve para cezasının iptali için açılan davada Danıştay tarafından davanın reddi yönündeki kararın başvurucu lehine bozulduğunu belirtmiştir. Ayrıca Mahkeme, ek tahakkuk işleminin iptali için açılan davada ise davanın reddi kararının Bölge İdare Mahkemesi tarafından onandığını, başvurucunun karar düzeltme dilekçesi ekinde Danıştayın bozma kararının dosyaya sunulduğunu ve itirazda bulunulduğunu buna rağmen karar düzeltme talebinin reddine dair kararda başvurucunun Danıştay kararıyla desteklediği itirazları konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak aynı olayla ilgili başvurucu lehine verilen Danıştay kararının, Bölge İdare Mahkemesi tarafından dikkate alınmamak suretiyle mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin orantısız olduğuna kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin mahkemeye erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Edirne Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.