AYM 7071 Sayılı Kanunun Bazı Kısımlarını İptal Etti!

AYM 7071 Sayılı Kanunun Bazı Kısımlarını İptal Etti!

13 Şubat 2020 tarih ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 14 Kasım 2019 tarih ve 2018/90 E. 2019/85 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan karar ile 7071 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun,

  • 11. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine eklenen dördüncü fıkranın “… ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, …” bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline;
  • 29. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline;
  • 29. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11. maddesine eklenen beşinci fıkranın -6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 43. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince- iptaline;
  • 32. maddesiyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının “…büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı…” bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline;
  • 34. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.