AYM 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Geçici 5. Maddesinin Bir Kısmını İptal Etti!

AYM 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Geçici 5. Maddesinin Bir Kısmını İptal Etti!

16 Mart 2021 tarih ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 14 Ocak 2021 tarih ve 2020/81 E. 2021/4 K. sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa,

17 Ekim 2019 tarih ve 7188 sayılı Kanunun 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “…hükme bağlanmış…” ibaresinin, aynı bentte yer alan “basit yargılama usulü” yönünden Anayasanın 38. maddesine aykırı olduğuna ve oy çokluğuyla iptaline karar verilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.