Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Denetçi Atanması veya Değiştirilmesi

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Denetçi Atanması veya Değiştirilmesi

Genel kurul, kanunda yer alan istisnalar dışında, denetçinin seçilmesi ve görevden alınması hususunda devredilemez bir yetkiye sahiptir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 408/2-c). Haklı sebebin varlığında, yönetim kurulu veya azınlık pay sahipleri tarafından, TTK md. 399/5’de öngörülen usule uygun olarak, şirkete başka bir denetçi atanması istenebilir(TTK md 399/4). Bununla birlikte, fesih davası açılması hâlinde, mahkeme, haklı sebebin denetçinin bulunmamasından veya denetçiden kaynaklandığı kanaatine varırsa, ayrıca bir genel kurul kararı alınmaksızın ve anılan usule tabi olmaksızın denetçi atanmasına ya da mevcut denetçinin değiştirilmesine karar verebilir[1].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Ayan, Ö.: “Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası(531. Madde)”, Legal Hukuk Dergisi, S. 102, s. 2258.