Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında İleri Sürülebilecek Haklı Sebeplerin Zaman Bakımından Sınırlanması

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında İleri Sürülebilecek Haklı Sebeplerin Zaman Bakımından Sınırlanması

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, dava açma hakkı -paylara değil, azınlığın pay sahipliği sıfatına bağlı bir hak olduğundan- azınlık payını devrettiğinde bu hak kural olarak devralana geçmez[1]. Zira azınlığın pay sahipliği sıfatı, kural olarak, hem haklı sebebin gerçekleştiği tarihte hem dava tarihinde var olmalıdır[2]. O hâlde davacı azınlık, açacağı davada esasen pay sahibi sıfatını kazandığı tarihten sonra gerçekleşecek olayları haklı sebep olarak ileri sürebilecektir[3]. Bu hâllere miras ve şirket birleşmesi gibi durumlar istisna teşkil eder[4]. Pay sahibinin ölümü hâlinde, mirasçılar, miras bırakanın pay sahibi bulunduğu dönemde meydana gelen olayları; şirket birleşmesi durumunda, devralana veya yeni kuruluş şeklinde birleşene(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 136), pay sahipleri, eski şirket döneminde meydana gelen olayları haklı sebep olarak ileri sürebilir[5].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara 2016, s. 70.

[2] Nomer Ertan, F.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası -TTK m. 531 Üzerine Düşünceler-, İÜHFM, C. LXXIII, S. 1, s. 424.

[3] Erdem, N.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 2019, s. 113.

[4] İlbasmış Hızlısoy, s. 71.

[5] İlbasmış Hızlısoy, s. 71.