Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Teşkil Edebilecek Olaylar

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Teşkil Edebilecek Olaylar

Haklı sebebin somut olay ve özellikler bağlamında tek tek değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğretide ve mahkemelerce sayılan hiçbir haklı sebep, bir başka olay bakımından “per se[1]” haklı sebep oluşturmayacaktır[2]. Bir sebebin, somut olay bakımından haklı sebep teşkil edip etmeyeceği özel bir takdir sorunudur. Haklı sebep teşkil edebilecek olaylar, genellikle çoğunluğun gücünü kötüye kullanmasından kaynaklansa da, sebepler bu durumla sınırlı değillerdir. Şirket faaliyetinin devamını imkânsız kılan diğer olguların ve kişisel sebeplerin de -bazı anonim şirketler bakımından- haklı sebep teşkil edebileceğinin belirtilmesi gerekir.

Somut olaylarda karşımıza çıkan olguların tek bir başlık altında ele alınması çoğunlukla mümkün olmayabilir. Sonraki yazılarımızda haklı sebeplerin örnekler hâlinde ele alınacak olmasının amacı, meydana gelen olayların, anonim şirketler nezdinde alınan kararlar ile yapılan işlemlerin ve pay sahiplerinin süregelen davranışlarının hukukî niteliklerinin tahlil edilmesinden, haklı sebepler bakımından değerlendirilmesinden ve nihayet pay sahiplerinin hukukî güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmaktan ibarettir.

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Kendi başına.

[2] Poroy, R. / Tekinalp, Ü. / Çamoğlu, E.: Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul 2017, s. 345.