Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına İhbar Zorunlu Değildir!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına İhbar Zorunlu Değildir!

29 Şubat 2020 tarih ve 31054 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13 Aralık 2019 tarih ve 2019/6 E. 2019/7 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

İçtihatları birleştirme konusunda yapılan başvuru ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili açılan ceza davalarında, mahkemece, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesi konusunda zorunluluk bulunup bulunmadığı; Bakanlığın yokluğunda verilen kararların anılan Bakanlığa tebliğinin zorunlu olup olmadığı hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu arasında bulunan içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi talep edilmiştir. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, içtihadı birleştirme konusunun “6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında, kovuşturma evresinde mahkemesince; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunlu olup olmadığı” şeklinde belirlenmesine karar vermiştir.

Büyük Genel Kurul yaptığı inceleme sonucunda; Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Cumhur Şahin ve Prof. Dr. Muharrem Özen’den aldığı görüşlere paralel olarak, katılma hususunun bir kısım kanunlarda özel olarak düzenlendiğini; kanun koyucunun katılma hakkına yer verdiği özel kanunlarda ilgili kurum ve kuruluşların kamu davasından haberdar edilmesini ayrıca düzenlediğini, ancak 6284 sayılı Kanunda Bakanlığın kamu davasından haberdar edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığını ve bu durumun kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olduğunu; kanun koyucu tarafından bilinçli olarak getirilmeyen ihbar mükellefiyetinin içtihat yoluyla zorunlu tutulmasının kanun koyucunun iradesine aykırılık oluşturacağını ve dolayısıyla Kanunda yer almayan bir zorunluluğun mahkemelere yükletilmesinin doğru olmayacağını belirtmiş ve 6284 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili açılan ceza davalarında, mahkemece, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunlu olmadığına karar vermiştir.

Büyük Genel Kurul kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.