2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

17 Aralık 2022 tarih ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de 2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi md. 41 hükümlerine dayanılarak hazırlanan işbu Tarifenin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağlar ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. Bununla birlikte, uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine göre, uzlaştırmacıya;

1. Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 400 ila 600 TL,

2. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.202 ila 1.606 TL,

b- 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.606 ila 2.006 TL,

c- 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.006 ila 2.406 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 2.406 ila 2.808 TL,

3. Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin taraf olması durumunda 600 ila 800 TL,

b- 4-6 kişinin taraf olması durumunda 800 ila 1.000 TL,

c- 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.000 ila 1.202 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.202 ila 1.400 TL arasında belirlenecek bir meblağ ödenecektir.

17 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.