2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de 2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu md. 6/2-ğ ile Bilirkişilik Yönetmeliği md. 57/2’ye dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun ile Yönetmelik gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bilirkişi ücreti, sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında bilirkişiye ödenen ücrettir. Bahsi geçen Tarife, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretleri kapsamaktadır.

Tarifede yer alan ve uyuşmazlığın görüldüğü yargı yerine göre takdir edilmesi gereken bilirkişi ücretleri şu şekildedir:Ayrıca bilirkişi incelemesi için görevlendirme yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun şekilde, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

1. Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

2. Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

3. Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

4. İnceleme için geçirilen süre ve

5. İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi hâlinde keşifte geçirilen süre.

Tüm bunlarla birlikte görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi hâlinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini azaltabilir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.