2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

02 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmî Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

Bu Tarife; mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri ile birlikte uygulanacaktır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmaması veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması hâlinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemeyecektir. Bu Tarife, Avukatlık Kanunu md.164/4 doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınacak olup diğer hususlar anılan Kanunda yer alan hükümlere tabidir.

02 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak Tarifenin tam metnine buradan, ekine ise buradan ulaşabilirsiniz.