Tecil Edilen Kamu Alacaklarına Uygulanan Yıllık Faiz Oranı İndirildi!

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği(Seri: C Sıra No: 5) ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden yıllık %19 olarak uygulanan tecil faizi oranının indirilerek yıllık %15 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, Tebliğin yayımı tarihinden […]