İhtiyati Tedbir Yargılamasında Yaklaşık İspat Ölçüsü

İhtiyati tedbir yargılamasında özellik arz eden hususlardan birisi de, ispatta karşımıza çıkmaktadır. İhtiyati tedbir talebinde bulunan taraf, tedbire esas olan hakkını, ihtiyati tedbir sebeplerini, davanın esası yönünden de haklılığını ispat etmelidir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, ihtiyati tedbir yargılamasında tam ispat aranmayıp yaklaşık ispatla yetinilmektedir. HMK’nin 390. maddesinin 3. fıkrası, “Tedbir talep eden […]