Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Kimdir?

Anonim şirketin feshi davası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 531 uyarınca, halka kapalı anonim şirketlerde “sermayenin en az onda birini temsil eden payların sahipleri” ve halka açık anonim şirketlerde “sermayenin en az yirmide birini[1] temsil eden payların sahipleri”; kısa ifadesiyle, azınlık tarafından açılabilir. Bu oranda paya tek bir pay sahibi sahip olabileceği gibi birden […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Bağlamında Haklı Sebebin Kusur ile İlişkisi

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davası bağlamında, haklı sebep ile kusur ilişkisinin şu açılardan önemi bulunmaktadır: Birincisi, haklı sebebin ortaya çıkabilmesi için çoğunluğun kusurunun varlığının şart olup olmayacağı ve ikincisi ise fesih davasının kabulü için azınlığın kusursuz olmasının gerekip gerekmeyeceği hususudur[1]. Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasının amacı, azınlığın öncelikle ve özellikle çoğunluğa karşı korunmasıdır. […]

TTK Md. 531 Bakımından Haklı Sebep Nedir?

I. Kavram Şirketler hukukuna özgü olmayan ve temelinde dürüstlük kuralı ile hakkın kötüye kullanılması yasağı olan haklı sebep kavramı, bütün sürekli borç ilişkilerine son verme imkânı öngören genel bir ilke niteliğini taşır[1]. Mevzuat ve öğretide genellikle “haklı sebep” ifadesi kullanılıyorsa da, “mühim sebep(neden)”, “muhik sebep” ve “önemli sebep” ifadeleri de, haklı sebebi karşılamak için kullanılmaktadır. […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasının İşlevleri Nelerdir?

I. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Azınlığın Korunması Sermaye şirketi olan anonim şirketlerde çoğunluğa göre hareket etme prensibi vardır[1]. Çoğunluğun alacağı kararlar tüm pay sahiplerine sirayet etmektedir. Bir diğer söyleyişle, pay sahipliğinden doğan hakların çok büyük kısmı çoğunluk gücünün etkisindedir[2]. Örneğin, genel kurul kararlarıyla kâr payı dağıtılmayabilir; rüçhan hakkı sınırlandırılabilir; imtiyazlı paylar çıkarılarak pay sahipleri […]