Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması Öncelikli Uygulanır mı?

Davacı pay sahiplerinin fesih davası sonucunda şirketten çıkarılmasının öncelikli uygulanıp uygulanmayacağı hususunda öğretide görüş birliği bulunmamaktadır[1]. Öncelikle, fesih davasında mahkemenin çok geniş takdir yetkisi bulunmasına karşın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 531’de çıkarılmaya yer verilmesi, kanun koyucunun bu çözüme özel önem atfetmiş olmasından ileri gelmektedir. O hâlde, kanımızca, mahkeme açılan fesih davasında bu çözümü […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Fesih Yerine Verilebilecek Kararlar

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, haklı sebebin varlığı hâlinde[1], mahkeme, şirketin feshi yerine, duruma uygun düşen ve kabul edilebilir alternatif çözümlere hükmedebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 531’in kenar başlığında, her ne kadar “fesih” kelimesi yer alsa da, kanun koyucunun esas amacı, bu davanın sonucunda, anonim şirketi ayakta tutmak ve şirket faaliyetlerini kesintiye […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemenin Alternatif Çözüme Re’sen Hükmetme Yetkisi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 26’da “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Bir diğer söyleyişle, hâkim, kural olarak tarafların talepleriyle bağlıdır. Ancak anonim şirketin haklı sebeple feshi davası, bu durumun istisnasını öngörmüş ve hâkime olağanüstü bir […]