Vergi Borcunun Limited Şirket Ortağından Tahsili İçin Kanuni Temsilcinin Takibi Gerekli Değildir!

20 Haziran 2019 tarih ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 11 Aralık 2018 tarih ve 2013/1 E. 2018/1 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, limited şirketlere ait vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, şirket kanuni temsilcisinden tahsili yoluna gidilmeden şirket ortaklarının takip edilip edilemeyeceği […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshine İlişkin Yasal Düzenleme

Adalet Bakanlığınca 1999 yılında oluşturulan ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in başkanlığında toplanan bir komisyona yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlama görevi verildi. Bu komisyon tarafından ortaya çıkarılan ve üzerinde çalışmalar yapılarak son şekli verilen Tasarı, TBMM Genel Kurulunda 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek kanunlaştırıldı ve 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi[1]. Ancak TTK yürürlüğe […]