Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Devletlerin egemenlik hakkı gereği, her devletin kendi yargı organı o devlet sınırları içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeye yetkili olup, bu organ tarafından verilen kararlar da o devletin sınırları dâhilinde hüküm ve sonuç doğurmaktadır[1]. Bu kapsamda, bir devletin yargı organı tarafından verilen kararın, başka devlet sınırları içerisinde hüküm ve sonuç doğurması yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bir […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Teşkil Edebilecek Olaylar

Haklı sebebin somut olay ve özellikler bağlamında tek tek değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğretide ve mahkemelerce sayılan hiçbir haklı sebep, bir başka olay bakımından “per se[1]” haklı sebep oluşturmayacaktır[2]. Bir sebebin, somut olay bakımından haklı sebep teşkil edip etmeyeceği özel bir takdir sorunudur. Haklı sebep teşkil edebilecek olaylar, genellikle çoğunluğun gücünü kötüye kullanmasından kaynaklansa da, sebepler bu […]