Tüketici Hakem Heyeti İhtiyati Tedbir Kararı Veremez!

17 Mart 2020 tarih ve 31071 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 17 Şubat 2020 tarih ve 2019/6228 E. 2020/1362 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Karara konu olayda, ihtiyati tedbir talebinde bulunan İbrahim Ermenek, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(kısaca “Turkcell” olarak anılacaktır)’den adına kayıtlı üç hattı bulunduğunu; bu hatlardan birinin açılırken mobil ödemelere kapatıldığını; Akıllı Fatura […]

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de 512 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Tebliğdeki oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtilmiştir. Yeniden […]